ETİD Tüzüğünü indirmek için buraya tıklayınız.

ELEKTRONİK TİCARET İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA ALANI

ADI VE MERKEZİ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI : Derneğin adı “ELEKTRONİK TİCARET İŞLERMECİLERİ DERNEĞİ”dir. Derneğin kısa adı “ETİD”dir. Bu tüzükte kısaca “Dernek” olarak anılacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin merkezi Yönetim Kurulu kararıyla il hudutları içerisinde herhangi bir yere nakledilebilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3- Derneğin amacı, aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

 • Elektronik ticaretin gelişmesi ve çağdaş yaşama uygun hale gelmesi için çalışma yapmak, bu alandaki teknik gelişmeleri izlemek, bilgi alışverişinde bulunmak,

 • Bu sektörde faaliyet gösteren tüzelkişiliği haiz firmalar arasındaki dayanışmanın sağlanması için işbirliğinde bulunmak,

 • Elektronik ticaretin, içerik ve teknik açıdan kalitesinin artması için işbirliği yapmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmak,

 • Uluslar arası Elektronik Ticaret sektöründeki gelişmeleri izlemek, bu gelişmelerin ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmalar yapmak,

 • AB ve diğer uluslar arası alanda elektronik ticaretle ilgili mevzuatı takip etmek ve ulusal mevzuatı, tüketiciye verilen hizmetin kalitesini arttırmak için benzer mevzuata uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapmak,

 • Elektronik Ticaret sektörünün sağlam bir hukuki altyapıya kavuşması için bu konudaki mevzuatın gelişmesine katkıda bulunmak,

 • Amaç ve faaliyet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak

DERNEĞİN ÇALIŞMA, KONU VE FAALİYET BİÇİMLERİ

MADDE 4- Dernek, madde 3’te belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için,

 • Aynı amaçlarla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek, federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşebilir,

 • Gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler açabilir,

 • Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği Eğitim merkezleri ile dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, sosyal, kültürel, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve tesisler kurmak ve/veya bunları tefriş etmek,

 • Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak benzer amaçlı derneklerden, özel veya kamu kurum ve kuruluşlardan, vakıflardan, mesleki kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan vb. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve/veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir,

 • Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir,

 • Elektronik ticareti geliştirmek ve bu mesleği saygın ve cazip konuma yükseltmek için çalışmalarda bulunmak,

 • Elektronik ticaret ile ilgili sitelerin kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmak,

 • Üyeler arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın gelişmesini sağlamak, üyeler arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

 • Elektronik ticaret yapan şirketler ile ilgili kamu kuruluşları arasındaki her türlü bağın geliştirilmesine çalışmak,

 • Amaca uygun her nevi, basılı ve görsel yayınlar ve tanıtımlar yapmak,

 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 • Elektronik ticaret sektöründeki standartların belirlenmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapmak, sektördeki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmak,

 • Tüketici dernekleri ile işbirliği içinde, tüketicilerin bilinçlendirilmesinde etkin rol almak, sektör mensuplarının da tüketici hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlamak,

 • Uluslar arası Elektronik Ticaret sektöründeki gelişmelerin ülkemizde uygulanması için gerektiğinde yabancı kuruluşlarla bu alanda işbirliği yapmak,

 • Dernek amaç ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar yapmak,

 • Tüketicilerin uluslar arası standartlarda güvenli alışveriş yapabilmesi için teknik gelişmeleri takip etmek, üyelerine bu konularda seminerler, paneller, eğitimler vermek,

 • Toplantılar, seminerler, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar, eğitim çalışmaları ve kursları ve sergiler düzenleyebilir, yayım/yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yapabilir/yaptırabilir ve/veya bunlar için yarışmalar açabilir, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabilir,

 • Her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve/veya kiraya verebilir,

 • Dernek bünyesinde çalışma grubu, hukuk grubu gibi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olmayan gruplar ve/veya disiplin komitesi, yürütme komitesi gibi komiteler oluşturabilir,

 • Gayrimenkulleri ipotek, menkullerini rehin edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul ve tesis edebilir veya ipoteği kaldırabilir,

 • Gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir veya yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilir ve/veya adı geçen kurumlara üye olabilir,

 • 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

 • Sektörel bilgi bankası oluşturabilir ve sektörel danışmanlık hizmeti verebilir,

 • Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde web sitesi açabilir,

 • Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ İLE ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 5 - Sektörde faaliyet gösterip, elektronik ticaret yapan veya internet üzerinden hizmet sağlayan tüzel kişiler, derneğe üye olabilirler. Üyeler dernekte, tüzelkişilik yetkili organınca görevlendirilmiş en az bir ve en çok iki gerçek kişi ile temsil edilir. Dernekte üye temsilcisi olabilmek için;

 • Fiil ehliyetine sahip olmak

 • 18 yaşını bitirmiş olmak

 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süreli veya sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartlarını haiz olmak gereklidir.

Üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Yazılı üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Ancak bu yolla alınan üyelerin sayısı, kayıtlı üye sayısının yüzde 10’unu geçemez.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 6- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte anılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 • Verilen görevleri yapmaktan kaçınmak,

 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 • Giriş aidatını, kendisinden yazı ile istendiği halde iki hafta içinde ödememek,

 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 • Genel Kurul toplantılarına, mazereti olmaksızın katılmamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Ancak işlemiş üyelik aidatları yasal yollarla ilgili üyenin kendisinden istenir.

Dernek giriş aidatının veya dernek aidatının ödenmemesinden dolayı dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin tekrar üyeliğe kabul edilebilmesi için ödemedikleri toplam aidat miktarları ile birlikte, üyeliğe yeniden girecekleri yıla ait aidat miktarının tamamının defaten ödemeleri gereklidir.

Üye temsilcisinin, temsilcilik görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde ise tüzelkişi üye, bu durumu ve yeni temsilcisini derhal yazılı olarak Dernek yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 7 – Her üyenin, Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma ve Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Tüzelkişi üye adına oyu, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği sadece bir kişi kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

DERNEK ORGANLARI

MADDE 9- Derneğin Organları;

 • Genel Kurul

 • Yönetim Kurulu

 • Denetim Kurulu

MADDE 10- DERNEĞİN GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, yılda bir kez, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, üyelere en az 15 gün önceden yeri bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek ve yasal koşulları yerine getirmek suretiyle Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde de yapılabilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ile derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyeyi temsilen oy kullanacak tek bir kişinin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki üye adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, üyeleri temsilen oy kullanan kişilerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarına imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelere gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,

 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya taşınmaz malların kiralanması veya mevcut taşınmaz malların kiraya verilmesi veya dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği Eğitim merkezleri ile dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, sosyal, kültürel, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve tesisler kurmak ve/veya bunları tefriş etmek hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının, kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk ve dernek personeline verilecek maaş miktarlarını tespit edebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Derneğin federasyona veya konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Derneğin şubelerinin veya temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt içindeki veya yurt dışındaki dernek, vakıf veya kurum ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 • Derneğin vakıf kurması,

 • Derneğin fesih edilmesi,

 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

 • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve bu hususlarda yönetim kuruluna talimat verilmesi,

 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç tüzükleri, dernek çalışma kurallarını inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 12- Yönetim kurulu yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır.

Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez önceden kararlaştırılacak belirli gün ve saatte üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla dernek merkezinde çağrısız toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu iki oy sayılır.

Kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Tüzel kişi üye temsilcisinin görevinin sona ermesi halinde ise, ilgili tüzelkişi üye, yeni temsilcisini en geç beş gün içinde ve yazılı olarak dernek Yönetim Kurulu’na bildirir ve yeni temsilci, görevi sona eren eski temsilcinin görevine devam eder.

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılamaması halinde, Dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak dernek Üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısı yapmakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek,

 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 • Derneğin çalışmaları ile ilgili iç tüzükleri, dernek çalışma kurallarını hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, taşınmaz malların kiralamak veya mevcut taşınmaz malları kiraya vermek, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 • Genel kurulun verdiği yetki ile şube veya temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

 • Dernek gelirlerini toplayacak kişileri seçmek,

 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 • Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini ve menkul malları temin etmek.

 • Dernek bünyesinde çalışma grubu, hukuk grubu gibi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olmayan gruplar ve/veya disiplin komitesi, Yürütme Komitesi gibi komiteler oluşturulmasına karar vermek ve üyelerini seçmek. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 • Genel kurulun verdiği yetki ile gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği Eğitim merkezleri ile dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, sosyal, kültürel, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve tesisler kurmak ve/veya bunları tefriş etmek,

 • Genel Kurulun verdiği yetki ile Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk ve dernek personeline verilecek maaş miktarlarını tespit eder.

 • Genel Sekretere verilecek ücreti belrilemek.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13- Derneği temsile birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurul ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin unvanlarını, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve diğer evraklarla birlikte mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar,

Derneğin edindiği taşınmazların, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14- Denetim Kurulunun üç asil ve üç yedek üyesi Genel Kurulca bir yıl için seçilir. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetim kurulu, kendi içinden bir başkan seçer. Denetim kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu,

1- Dernek defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve tespit edilmiş evraka dayanıp tetkik eder, kararlarını salt çoğunlukla verir.

2- Yıllık idare ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlar ve Genel Kurula sunar.

3- Genel Kurulun veya Yönetim Kurulu’nun havale edeceği soruşturma ve incelemeyi yapar, neticesini bir raporla bildirir.

4- Gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.

5- Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Sekreterin Tayini, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarından seçilecek bir kişiyi genel sekreter tayin eder. Genel sekreterin ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel sekreterin asli görevi, dernek faaliyetlerini Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir. Yönetim Kurulu adına yürüteceği başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

1- Her türlü yazışmaları idare eder, işlem ve yazışmaların düzgün yürütülmesini sağlar.

2- Bu tüzüğün uygulama şeklini gösteren İç Tüzük ve gerekli gördüğü diğer çalışma prensiplerini, personel kadrolarını, çalışma programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

3- Görüşülmesi ve karara bağlanması gereken konuları tespit ile Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarını ve gündemi hazırlar.

4- Dernek teşkilatını yönetir, tayin, terfi, cezalandırma gibi personel işlerini Yönetim Kuruluna sunar.

5- Genel Kurul toplantı hazırlıklarını yapar.

6- Derneğin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla görüşme ve toplantı yapılabilmesi, temas içinde bulunabilmesi için gerekli girişimlerde bulunur, Yönetim Kuruluna bu konuda bilgiler verir.

7- Yasaların emrettiği muhasebe işlemlerinin ve bütün defter kayıtlarının düzgün tutulmasını sağlar

8- Dernek hesaplarının düzenli yürütülmesini, Dernek gelirlerinin toplanmasını, yeni gelir kaynaklarını araştırarak bütçe çerçevesi içinde ve Yönetim Kurulunca verilecek yetki dahilinde gerekli giderlerin yapılmasını sağlar.

Genel Sekreter, yukarıdaki faaliyetlerden, görevleri ve idaresinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ŞUBELERİ

DERNEK ŞUBELERİ

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 15 - Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli bilgileri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16 – Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işletmelerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 17 - Şubelerin organları, genel kurul,yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek ye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURLUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

MADDE 18 – Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 1 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayırlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 2’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve deneti kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kurulunca seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI, GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 19 : Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye giriş aidatı : üye giriş aidatı miktarı her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek üyelere veya üye adaylarına duyurulur.

 • Üye Aidatı : Üye aidatı miktarı her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek üyelere veya üye adaylarına duyurulur.

 • Şube ödentisi : Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, mesleki eğitim kursları, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi işletme, lokal gibi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 • Diğer gelirler.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 20 : Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “alındı” belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli yönetmeliğe uygun olarak düzenlenir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için şekli yönetmeliğe uygun olarak “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri şekli yönetmeliğe uygun olarak “ Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise şekli yönetmeliğe uygun olarak “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlara yetki belgesi düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına geliri tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin birer suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.

Derneğin gelirleri Dernek adına bir bankada açılacak hesapta tutulur. Bu hesaptan para çekilmesi yatırılması hesabın kapatılıp başka bir hesap veya hesaplar açılması ya da başka bir şekilde değerlendirilmesi yönetim kurulunca belirlenecek yetki ve esaslar dahilinde yapılır.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

MADDE 21 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 22- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 23 – Tüzük Değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

MADDE 24 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 • Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve hakların devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “TASFİYE HALİNDE ELETRONİK TİCARET İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerine tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görevi bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 • Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamış ise yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para mal ve hakları mahkeme kararı ile bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir

Bu durumda derneğin para mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ

MADDE 25

Derneği yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcılarından ve genel sekreterden herhangi ikisinin müşterek imzası ile dernek temsil edilir. Her genel kuruldan sonra yeni imza sirküleri çıkartılır.

LOKAL VE TESİS AÇMA

MADDE 26

Dernek ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

SANDIK KURMA

MADDE 27 – Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, ristum faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 28 - Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterleri de tutabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 29 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 30 – KURUCU ÜYELER

Kurucu tüzelkişi üyelerin unvanları, temsilcileri ve kurucu üyelerinin adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurucu Üye : Deve Yükü Bilgisayar Limited Şirketi

Temsilcisi : Fatma Cengiz

Adresi : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:13 No: 2118-2120 Şişli İstanbul

 • Kurucu Üye : D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

Temsilcisi : Kaan Mustafa Dönmez

Adresi : Taşocağı yolu No:11 Çubuklu – Beykoz İstanbul

 • Kurucu Üye : Epdata elektronik Ticaret Limited Şirketi

Temsilcisi : Deniz Engin Eryılmaz – Osman Sungur

Adresi : 6. Cadde No: 61/9 Oveçler Çankaya Ankara

 • Kurucu Üye : Ereyon Elektronik Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri A.Ş

Temsilcisi : Cengiz Ülkü – Devrim Tutar

Adresi : 8229/1 Sokak No:22 Odin İş Merkezi Kent Hastanesi Yanı Çiğli/İzmir

 • Kurucu Üye : Estore Elektronik Tic. Ve Sanal Mağaza Hiz. Anonim Şirketi

Temsilcisi : Gülfem Toygar

Adresi : Yeşilce Mahallesi Çelik Sok. Ablak İş Merkezi No:35 Kat:3 4. Levent İst

 • Kurucu Üye : Gedik Art Bilişim Teknolojisi Yayıncılıl Danışmanlık Hiz. Ve Tic. A.Ş.

Temsilcisi : Baha Uyar

Adresi : Gedik Plaza Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Kat:8 Yakacık Kartal

34876 İstanbul

 • Kurucu Üye : Gen-Pa Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. Sanayi Ticaret A.Ş.

Temsilcisi : Cenk Arslan

Adresi : Nispetiye Cad. No:41 Etiler Beşiktaş İstanbul

 • Kurucu Üye : Pro Net İnterenet Hizmetleri Danışmanlık ve Paz. Ticaret A.Ş.

Temsilcisi : Tuna Yüksel

Adresi : Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:88 Elif Apt. 34394 Esentepe – Şişli -İst

 • Kurucu Üye : Teknopazar Teknoloji Yazılım ve Elektronik Pazarlama Ticaret A.Ş.

Temsilcisi : Hayrettin Burak Hatipoğlu – İsmail Hakkı Akşener

Adresi : Esentepe Mah. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok No:5 Zincirlikuyu 34394 İst

 • Kurucu Üye : Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Temsilcisi : Hakan Orhun

Adresi : Gülsuyu Mevki Ankara Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri Maltepe İstanbul

 • Kurucu Üye : Adepo İnternet Ticaret Anonim Şirketi

Temsilcisi : Tugut Ayker – Süreyya Barış Akyelli

Adresi : 10006/1. Sokak No:16 Çiğli İzmir

 • E bültene Üye Olun
  Gelişmeleri Takip Edin